Regulamin

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywających na terenie lokalu Gramofonu Grabówek, Gramofonu Chylonia, Gramofonu Morska.

2. W trakcie realizacji procesu rezerwacji wizyty należy podać imię, telefon. Są to dane podawane opcjonalnie w celu ułatwienia kontaktu z klientem. W przypadku podania tych danych, klient oświadcza, iż napodstawieart.23ust.1pkt.1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Gramofon, w celu realizacji i procesu internetowej rezerwacji. Administratorem danych jest Gramofon siedzibą w Gdyni ul. Morska 122 A. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w systemie rezerwacji wizyt Gramofonu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne.

3. Aby zarezerwować termin, należy dokonać wpłaty 400 zł kaucji na pokrycie ewentualnych szkód wyrządzonych przez osoby przebywające w lokalu.

4. Kaucja w wysokości 400 zł jest potwierdzeniem rezerwacji, która w razie rezygnacji z terminu nie podlega zwrotowi.

5.Dokonanie wpłaty kaucji za najem lokalu jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

6. Po otrzymaniu wpłaty kaucji Najemca otrzymuje sms z potwierdzeniem rezerwacji lokalu Gramofon.

7. Pełna należność za pobyt w lokalu pobierana jest gotówką w dniu wynajmu. Dopełnienie tego obowiązku jest warunkiem otrzymania kluczy do lokalu.

8.W dniu wynajmu lokalu jest podpisywana umowa wynajmu lokalu.

9. Najemca zobowiązany jest zwrócić Lokal Wynajmującemu w stanie niepogorszonym.

10. Teren przed lokalem należy do lokalu trzeba go uporządkować.

11 . W wypadku stwierdzeniu braku strat lub szkód o wartości nie przekraczającej 400 zł, należna wartość kaucji zwracana jest Najemcy od razy po zakończeniu okresu najmu.

12.Na terenie lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz : zażywania środków odurzających, palenie wyrobów tytoniowych, przebywania po ustalonej godzinie zakończenia najmu. Na terenie lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia broni palnej, noży, paralizatorów oraz jakichkolwiek innych niebezpiecznych narzędzi.

13.Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu w związku z przebywaniem na terenie lokalu.

14. Najemca obciążony jest odpowiedzialnością materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych znajdujących się w lokalu, które powstały bez pośrednio z jego winy lub z winy przebywających tam osób. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość naprawienia szkód wyrządzonych przez Najmującego i obciążenia go kosztami poprzez ściągnięcie środków z pobranej kaucji.